363749indeks.jpg

2020-01-20 / KATOWICE

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w Urzędzie Pracy w 2020 - z zastosowaniem przepisów RODO i ustawy o ochronie danych osobowych

Zapraszamy pracowników PUP na zdecydowanie praktyczne 1-dniowe szkolenie!Data: 2020-01-20
Miejsce: KATOWICE, dokładny adres podamy do 7 dni przed szkoleniem (śląskie)
Koszt za pierwszą osobę: 900 zł
Koszt za następną osobę: 900 zł
Podane ceny NIE ZAWIERAJĄ podatku VAT
Tematyka: dla pracowników PUP
Godzina: 10:30
Czas trwania: 1 dzień szkolenia/ 8 godzin wykładowych


WIOSENNA PROMOCJA - dla zgłoszeń nadesłanych do naszego biura do dnia 23/03/2020 – zaoferujemy, 250,00zł rabatu!

Wówczas cena za uczestnika wyniesie - 650,00zł netto!

Powyższa cena obejmuje w szczególności należność za uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne i art. piśmiennicze, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie par. 18 ust 2 Rozporządzenia MEN 2017; - 2 przerwy kawowe oraz lunch w czasie kursu. Ponadto na życzenie zamawiającego - organizator może za dodatkową dopłatą zapewnić zakwaterowanie wraz z kolacją i śniadaniem na dzień przed rozpoczęciem szkolenia. Hotel/Pensjonat standard min.***

 

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń - najpóźniej do dnia 10 – 04 – 2020

Rezerwacja według kolejności zgłoszeń; ilość miejsc jest ograniczona. 

CELE SZKOLENIA:
 • Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w aktualną na 2020r., wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w Urzędzie Pracy z zastosowaniem przepisów RODO i ustawy o ochronie danych osobowych - w świetle znowelizowanej w 2019r., ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o KPA oraz innych aktów prawnych - niezbędnych do prawidłowej realizacji ustawowych zadań urzędów Pracy w 2020r.


ADRESACI SZKOLENIA:

 • Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów pracy, którzy chcą zaktualizować lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu procedur obowiązujących w znowelizowanym postępowaniu administracyjnym, ustawie o promocji zatrudnienia (…), kodeksie pracy, ustawie o ZFŚS oraz ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i ustawie Prawo zamówień publicznychPROWADZĄCY ZAJĘCIA:

 • Pani EDYTA BROŻYNA - wieloletni pracownik publicznych służb zatrudnienia. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego – Wydział Prawa i Administracji. Ukończyła również na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Łodzi - studia podyplomowe we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznejw Warszawie o specjalizacji: Audyt i Kontrola Wewnętrzna. Posiada tytuł: Audytor Wewnętrzny II Stopnia PIKW – CERTYFIKAT oraz wpis na krajową listę audytorów wewnętrznych. Ponadto ukończyła kurs trenerski w oparciu o Międzynarodowe Standardy Zawodowe Trenera Zarządzania MATRIK - Certyfikat Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydany przez SKiTZ MATRIK.  Jest współautorem publikacji książkowej: Kontrola – wybrane zagadnienia (vademecum z zakresu kontroli zarządczej). Prowadzi liczne wykłady z zakresu: stosowania ustawy o promocji zatrudnienia (…) oraz prawidłowej realizacji instrumentów rynku pracy. Doświadczony wykładowca i praktyk PSZ w dziedzinie kontroli wewnętrznej/zewnętrznej/zarządczej sektora finansów publicznych oraz postępowania administracyjnego i RODO.


FORMA SZKOLENIA: - wykład merytoryczny z prezentacją oraz praktyczna dyskusja prowadzona w przyjaznej atmosferze.FORMA ZALICZENIA: - bez egzaminu; ankieta ewaluacyjnaCZAS TRWANIA1 dzień pobytu - 8 godzin dydaktycznychMIEJSCE SZKOLENIA KATOWICE - dokładny adres podamy do 7 dni przed szkoleniem


Dzień - 20/04/2020 - zajęcia - od godziny 10:30!GODZINOWY  HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

 

Godzina

20/04/2020

10:30 – 12:00

Zajęcia

12:00 – 12:15

Przerwa kawowa

12:15 – 13:45

Zajęcia

13:45 – 14:15

Lunch

14:15 – 15:45

Zajęcia

15:45 – 16:00

Przerwa kawowa

16:00 – 17:30

Zajęcia

17:30 – 18:00

Indywidualne konsultacje

Suma

Zajęcia – 8 x 45 min

 Plan nauczania i treść nauczaniaI. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych oraz przepisów w tym zakresie w odniesieniu do zadań realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy;


1. Realizowanie przez PUP obowiązków administratora oraz podmiotu przetwarzającego (art.  1-4 RODO), omówienie i wyjaśnienie zagadnień dotyczących stosowania i dokumentowania realizacji zasad i warunków przetwarzania danych osobowych wynikających z artykułów 5-11 RODO oraz praw osób, których dane dotyczą wynikających z art. 12-23 RODO;


2. Praktyczna realizacja obowiązków administratora wynikających z art. 24-29 RODO, a także zagadnień dotyczących rejestrowania czynności przetwarzania i wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych, współpracy z organem nadzorczym, bezpieczeństwa przetwarzania, naruszeń ochrony danych osobowych, zawiadamiania osób, których dane dotyczą, oceny skutków dla ochrony danych, konsultacji oraz inspektora ochrony danych  w odniesieniu do art. 30-39 RODO;


3. Tworzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi RODO.


4. Praktyczne przykłady i wyjaśnienia sytuacji związanych ze stosowaniem RODO w PUP, między innymi:

 • Czy, w jakim celu i jaki zakres informacji należy umieszczać w klauzulach informacyjnych (zadania ustawowe, zgoda strony, monitoring wizyjny).
 • Komu i na jakiej podstawie udostępniamy dane/odbiorcy danych osobowych (Minister właściwy ds. pracy, ZUS, KRUS, US, Policja, komornik, sądy, itp. (….).
 • Postępowanie z pozyskanymi danymi osobowymi w prawnie uzasadnionym celu przetwarzania oraz kiedy brak jest prawnie uzasadnionego celu przetwarzania.
 • Procedura i postępowanie w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych;
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań ustawowych oraz na podstawie umów cywilnoprawnych i umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • Określenie zgodności przetwarzania z prawem danych osobowych członków rodziny osoby zarejestrowanej w PUP niezbędnych w celu realizacji uprawnień wynikających                 z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, danych pozyskanych w sposób inny, niż od osoby, której dane dotyczą, czyli od osoby niezarejestrowanej w PUP oraz danych zaliczanych do szczególnych kategorii danych osobowych (dot. zdrowia, niepełnosprawności, wyroków skazujących, innych);
5. Dostęp do informacji publicznej, a RODO:
 • Zasady dostępu do informacji publicznej
 • możliwość udostępniania danych osobowych;
 • Kto może wystąpić z wnioskiem o informacje publiczną;
 • Ujawnienie informacji, a prywatność;
 • Procedura w przypadku odmowy dostępu do informacji publicznej ze względu na RODO.

II. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a RODO:


6. Określenie sposobu i zakresu danych osobowych przetwarzanych w rejestrze centralnym przez ministra właściwego do spraw pracy i  publiczne służby zatrudnienia, a obowiązek informacyjny;


7. Udostępnianie kategorii danych, w tym danych osobowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań przez publiczne służby zatrudnienia;


8. Pozyskiwanie danych z ZUS przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy w celu realizacji ich zadań ustawowych, w tym weryfikacji prawa do świadczeń i udzielania pomocy określonej w ustawie.


9. Zabezpieczanie, okres przetwarzania i usuwania oraz dostępu do danych z rejestru powiatowego urzędu pracy.


10. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO wobec, bezrobotnych, poszukujących pracy, kontrahentów PUP, poręczycieli pomocy określonej w ustawie i innych osób korzystających z pomocy urzędu;


11. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 14 w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą;


12. Zgoda jako przesłanka przetwarzania danych osobowych – przypadki zastosowania;


13. Pozyskiwanie i udostępnianie danych bezrobotnych i poszukujących pracy, między powiatowymi urzędami pracy oraz jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej lub jednostkami obsługującymi świadczenia rodzinne realizującymi zadania na obszarze tego samego powiatu.

 1. III. Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce - najnowsze zmiany i RODO

14. Przebieg postępowania administracyjnego:

 • wszczęcie postępowania administracyjnego, a obowiązek informacyjny wg RODO (sposoby wszczęcia postępowania, skutki wszczęcia postępowania, podania),
 • czynności procesowe postępowania (doręczenia, wezwania, protokoły i adnotacje), a RODO;

15. Wydawanie zaświadczeń na prośbę osoby, której dane dotyczą, a obowiązek informacyjny;


16. Przekazanie sprawy wg właściwości, a obowiązek informacyjny;


17. Skargi i wnioski, a obowiązek informacyjny.


18. Udostępnianie akt sprawy, a regulacje RODO  (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  Nr 119).IV. Kodeks pracy i Kodeks cywilny, a RODO


19. Zakres żądania danych osobowych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie;


20. Zakres żądania danych osobowych od pracownika;


21. Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika, jako podstawa przetwarzania przez pracodawcę innych danych osobowych niż wymienione w art. 221 § 1 i 3 KP


22. Upoważnienie i uprawnienia osób przetwarzających dane osobowe pracowników;


23. Monitoring w miejscu pracy, a RODO;


24. Zasady przechowywania i zwrotu orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy pracownika.


25. Zawieranie umów cywilnoprawnych - stosowane formy zabezpieczenia umów z uwzględnieniem przepisów RODO;


26. Określenie zgodności przetwarzania z prawem danych osobowych poręczycieli umów, współmałżonków – zgodnie z rozporządzeniem MRPiPS z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 . poz. 1380) w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest zgoda – warunki wycofania zgody po zawarciu umowy i przyznaniu środków;


27. Monitoring umów cywilno – prawnych, realizacja i rozliczanie;V. Ustawa o ZFŚS z uwzględnieniem zmian wg RODO


28. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu;


29. Pisemne upoważnienia do przetwarzania danych dotyczących zdrowia dla osób dopuszczonych przez pracodawcę do przetwarzania takich danych oraz obowiązek do zachowania ich w tajemnicy;


30. Okres przetwarzania udostępnionych danych osobowych;


31. Usuwanie danych osobowych, których dalsze przechowywanie jest zbędne do realizacji celu;


32. Obowiązek pracodawcy w zakresie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.

 1. VI. Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, a RODO

33. Administrator danych;


34. Udostępnienie danych beneficjentów pomocy lub podmiotów udzielających pomocy;VII. RODO, a Ustawa prawo zamówień publicznych


35. Udostępnianie danych osobowych przez Zamawiającego;


36. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, a wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;


37. Informacja o ograniczeniach;


38. Zabezpieczenie danych osobowych przed bezprawnym rozpowszechnianiem.


39. Pisemne upoważnienia do przetwarzania danych dla osób dopuszczonych przez pracodawcę do przetwarzania takich danych oraz obowiązek do zachowania ich w tajemnicy;


40. Biuletyn Zamówień Publicznych, a okres przechowywania danych osobowych w nim zamieszczanych;


41. Zasada jawności, ograniczenia zasady jawności;


42. Umowa – postanowienia.VIII. Dyskusja. Podsumowanie szkoleniaPowyższy program nauczania spełnia wszystkie wymogi, o których mowa w § 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2017.

Informacje o szkoleniu:
Temat szkolenia: Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w Urzędzie Pracy w 2020 - z zastosowaniem przepisów RODO i ustawy o ochronie danych osobowych
Data szkolenia: 2020-01-20
Miejsce szkolenia: KATOWICE, dokładny adres podamy do 7 dni przed szkoleniem
Czas trwania: 1 dzień szkolenia/ 8 godzin wykładowych
Koszty uczestnictwa: I osoba Każda kolejna:
900 zł 900 zł
DANE DO FAKTURY:
LISTA OSÓB uczestniczących w szkoleniu:
Lp. Imię Nazwisko Telefon Adres e-mail Cena
1 900 zł
+
-

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia faksem na numer /52/ 585 – 31 – 92 bądź pocztą elektroniczną na adres biuro@profesjonalista.net.pl
 2. Wymaga się dokonania opłaty za udział w szkoleniu /nie później niż na 2 dni/ robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Należność prosimy przekazać na konto: PKO BP S.A. 30 1020 5040 0000 6302 0097 8692. Dla stałych klientów istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
 3. W przypadku pisemnej rezygnacji ze szkolenia, jednak nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnikowi przysługuje zwrot całej wpłaconej kwoty. W przypadku późniejszej rezygnacji, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony kwotą w wysokości 50% ceny szkolenia. Po tym terminie wpłaty nie podlegają zwrotowi. Nieobecność zgłoszonego a nieodwołanego uczestnika na szkoleniu - nie zwalnia z obowiązku dokonania zapłaty za szkolenie.
 4. W przypadku odwołania szkolenia z winy FSK Profesjonalista koszty zostaną zwrócone w wysokości 100% niezwłocznie po powiadomieniu o odwołaniu spotkania. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia w przypadku: nie zebrania grupy i niedyspozycji wykładowcy.
Upoważniamy PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Wyrażam zgodę na umieszczenie danych w bazie firmy: PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa oraz na przetwarzanie ww. danych /na potrzeby naszej firmy/ zgodnie z ustawą z dnia 29.08. 1997 o ochronie danych osobowych.
Wyrażamy zgodę na przesyłanie ofert szkoleniowych przez PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa drogą mailową lub faksem.

Nasi klienci:
Politechnika Warszawska
W.KRUK
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
Arcelor Mittal
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
Mondi Packaging Paper
Akzo Nobel Coatings Sp.z o.o.
WYDAWNICTWO SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
Imperial Tobacco Polska S.A.
NORD PARTNER Sp. z o.o.
PZU Życie
Rödl & Partner
TORF CORPORATION
ROTO-FRANK
PKO Bank Polski S.A.
ESKK Sp.z.o.o.
WIRCOM Sp. z o.o.
SANPLAST S.A.
Lekkerland Polska S.A.
FIRST DATA POLSKA S.A.
OPEN FINANCE S.A.
PKP PLK S.A.
AGORA S.A.
PAZIM Spółka z o.o.
Kreis-Pack Spółka z o.o.
HAMA POLSKA Sp. z o.o.
W.KRUK S.A.
DOMAR S.A. WIELKOPOLSKA
GRUPA KOLASTYNA S.A.
Asseco Business Solutions S.A.
Superfos Poland Sp.z o.o.
HF Helvetia Furniture
REMONDIS Sp. z o.o.
Kodak Polska Sp. z o.o.
PTE WARTA S.A.
ROYAL STARMAN BRISTOL Sp. z o.o.
Vienna Insurance Group
Inteligo Financial Services S.A.
Instytut
CERI Sp. z o.o.
Stalprodukt S.A.
PGNiG
Solid Security Sp. z o.o.
PTE
Ambra Sp. z o.o.
IKB Leasing Polska Sp.z o.o.
TV PROMOTION DIRECT Sp. z o.o.
KOMPANIA PIWOWARSKA S.A.
The Lorenz Bahlsen Snack-World
STOCZNIA GDYNIA S.A.
Eurotel S.A.
GRAFPOL
SOLBET Sp. z o.o.
POLON ALFA
Emperia Holding S.A.
BELLONA S.A.
ŻAGIEL S.A.
CURYŁO - ASTERIX S.A.
NARODOWY STARY TEATR
OKNO-POL Sp. z o.o.
URSA Polska Sp. z o.o.
LOTOS Kolej Sp. z o.o.
Instytut Pamięci Narodowej
ZAKŁADY KABLOWE BITNER
DRUKARNIA PRASOWA S.A.
NIEDŹWIEDŹ - LOCK
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Urząd Miasta
KRONOPOL Sp. z o.o.
PARYS S.A.
Euro - Apteka Sp. z o.o.
Hortex Holding S.A.
Fabryka Samochodów Osobowych S.A.
Nestle Waters Polska S.A.
SWEDWOOD POLAND Sp. z o.o.
ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY FARMAPOL SP. Z O.O.
PRYZMAT SP. Z O.O.
POLAR SPÓŁKA AKCYJNA
ORLEN PETRO ZACHÓD SP. Z O.O.
HaGe Polska Sp. z o.o.
Frosta Sp. z.o.o.
FABRYKA MEBLI
Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
GŁÓWNY URZĄD MIAR
Bakoma S.A.
Libella Sp.z o.o.
RICOH POLSKA Sp.z o.o.
CERSANIT IV Sp.z o.o.
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Lublinie
GRUPA ŻYWIEC Sp. z o.o.
Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
LUBFARM S.A.
Herbapol - Lublin S.A.
POLFA-LUBLIN S.A.
HERLITZ Spółka z o.o.
Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW
DROBIMEX S.A.
POL-DRÓG
Poczta Polska S.A.
Lafarge Cement S.A.
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.
VISTULA GROUP S.A.
Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.
Nordic Ocean Craft Sp. z o.o.
RAMIRENT S.A.
Oiler Sp. z o.o.
ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
DELFIA S.A.
Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Generali Finance Sp.z o.o.
Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa
PGNiG Oddzial Lublin
Totalizator Sportowy Sp.z o.o.
Cyfrowy Polsat S.A.
Wielkopolska SKOK
Urząd Lotnictwa Cywilnego
AZYMUT Sp. z o.o.
RADMOR S.A.
Hochland Polska Sp. zo.o.
Polomarket Sp. z o.o.
LOT S.A.
Compensa - Vienna Insurance Group
Poczta Polska
Powiatowy Urząd Pracy
altobrazek1

Męczą Cię pewne zagadnienia?

Męczą Cię pewne zagadnienia? Nie znajdujesz rozwiązania problemu, dostajesz sprzeczne informacje z właściwych urzędów, nie masz zaufania do podpowiedzi z Internetu? Skorzystaj z naszych szkoleń - dzięki uczestnictwu w nich - uzyskasz profesjonalną wiedzę oraz dostęp do bezpłatnych informacji i konsultacji, także po szkoleniu. Pamiętaj My zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji...

altobrazek2

Naszym atutem jest entuzjazm

W trakcie realizacji projektów szkoleniowych, zawsze na pierwszym miejscu stawiamy na skuteczność i profesjonalizm. Uczestnicząc w naszych szkoleniach osiągniecie Państwo maksymalną skuteczność i efektywność w podejmowanych działa- niach. To dzięki nam pozbędziecie się stresu podczas codziennej pracy!

altobrazek3

Nie czytamy przepisów...

lecz wyjaśniamy i przedstawiamy ich urzędową interpretację. Nie uciekamy od trudnych pytań, nie stosujemy wykładów akademickich, współpracuje- my wyłącznie z wysokiej klasy specjalistami-praktykami, na co dzień zawodowo zajmującymi się omawianymi dla Państwa zagadnieniami. Pamiętaj, to My podpowiemy jak postąpić w niestandardowych sytuacjach!

projekt i wykonanie: www.szarekomorki.com