84d1480.jpg

2020-01-20 / WARSZAWA

Cudzoziemcy i bezrobotni w 2020r., – problemy i wyzwania podczas rejestracji oraz praktyczna obsługa elektronicznej rejestracji w module: - praca.gov.pl

Szkolenie poprowadzone przez 2 wyjątkowych trenerówdoświadczonych wieloletnich praktyków PSZ.

Data: 2020-01-20
Miejsce: WARSZAWA, dokładny adres podamy do 7 dni przed szkoleniem (mazowieckie)
Koszt za pierwszą osobę: 2100 zł
Koszt za następną osobę: 2100 zł
Podane ceny NIE ZAWIERAJĄ podatku VAT
Tematyka: dla pracowników PUP
Godzina: 14:30
Czas trwania: 3 dni pobytu - 3 dni szkoleniowe/ 19 godzin wykładowych

WIOSENNE RABATY - w przypadku zgłoszeń nadesłanych do naszego biura do dnia 08/05/2020 zaoferujemy 200,00zł rabatu!


Wówczas cena za każdego uczestnika wyniesie: - 1.900,00złPowyższa cena obejmuje w szczególności należność za uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne i art. piśmiennicze, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie par. 18 ust 2 Rozporządzenia MEN z 2017; - 3 przerwy kawowe w czasie kursu; wyżywienie od lunchu w dniu przyjazdu do lunchu w dniu zakończenia spotkania; zakwaterowanie na 2 doby. Standardowe zakwaterowanie w pokojach dwu i ew. trzy-osobowych; natomiast pokoje jednoosobowe wyłącznie za dodatkową dopłatą! Hotel/Pensjonat standard min ***


Ponadto na żądanie zgłaszającego organizator spotkania do ceny podstawowej jw. dolicza koszty przejazdu uczestnika na i po szkoleniu w kwocie faktycznie poniesionej. Rozliczenie kosztów nastąpi na podstawie przedłożonych biletów oraz złożonego stosownego oświadczenia przez uczestnika. Wypłata nastąpi gotówką na spotkaniu.Prosimy o rezerwowanie miejsc najpóźniej do dnia 15-05-2020r.

Rezerwacja według kolejności zgłoszeń; ilość miejsc jest ograniczona.


 


CELE SZKOLENIA:

 • wyjaśnienie aktualnych problemów podczas rejestracji cudzoziemców w 2020r,
 • podniesienie umiejętności/kompetencji w obsłudze bezrobotnego Klienta,
 • praktyczne wykorzystanie i właściwe stosowanie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia…,
 • zdobycie umiejętności poprawnego prowadzenia i usprawnienia prowadzonego postępowania administracyjnego po nowelizacji KPA
 • przygotowanie do praktycznej obsługi wniosków elektronicznych z zakresu rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy - w module: - praca.gov.pl - w 2020r.


Szkolenie skierowane jest do PRACOWNKÓW REJESTRACJI, EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ oraz informatyków


 

 


PROWADZĄCY ZAJĘCIA:


Pani Katarzyna KOPEĆ uznany wykładowca, wieloletni pracownik PSZ. Absolwent Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wydział pedagogiki specjalnej, kierunek- pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz studiów podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie w zakresie doradztwa zawodowego. Wieloletni doświadczony wykładowca specjalizujący się w tematyce szkoleń  z  zakresu - ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Współpracownik wielu firm szkoleniowych, dla których prowadzi liczne szkolenia z zakresu rejestracji, rejestracji elektronicznej, statusu bezrobotnego, poszukującego pracy, świadczeń, osób niepełnosprawnych. Doświadczony praktyk, na co dzień pracownik PSZ zajmujący się pośrednictwem pracy, obsługą osób niepełnosprawnych, dokonywanie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, realizujący świadczenia dla bezrobotnych…


Pan Grzegorz ŚWIDER – informatyk, doświadczony specjalista. Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzanie Funduszami Strukturalnymi na Uniwersytecie Rzeszowskim. Praktyk świetnie znający informatyczne oprogramowania i systemy, którymi posługują się jednostki PUP - na bieżąco i aktywnie uczestniczy w testach kolejnych wersji programów Syriusz & Płatnik. Wykładowca doskonale znający środowisko i bieżące problemy pracowników PUP. Wspólnie z nami realizuje szereg szkoleń i konsultacji wewnętrznych dla jednostek PUP m.in. z zakresu raportów U1-U7; statystyki MRPiPS; efektywności oraz elektronicznej rejestracji bezrobotnych.FORMA SZKOLENIA:

- szeroki wykład merytoryczny z licznymi elementami prezentacji /także panelu praca.gov.pl/ oraz praktyczne studium przypadków, a na zakończenie dyskusja podsumowującą efekty kształcenia.FORMA ZALICZENIA: - bez egzaminu; ankieta ewaluacyjnaCZAS TRWANIA3 dni pobytu - 3 dni szkolenia/ 19 godzin wykładowychMIEJSCE SZKOLENIA WARSZAWA, dokładny adres podamy do 7 dni przed szkoleniem
UWAGA - powyższe szkolenie możemy zrealizować również w formule zamkniętej /wewnątrz Urzędu Pracy/ - w przypadku zainteresowania poproszę o kontakt bezpośrednio pod numerem 660 539 303 lub mail dyrektor@profesjonalista.net.pl

 


Dzień  I – III   20 - 22/05/2020

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników - od godz 14:00. Lunch o godz 14:30

Zajęcia 20/05/2020 – już od godziny 15:00!


Godzina

20/05/2020

Godzina

21/05/2020

22/05/2020

14:30 – 15:00

Lunch

8:00 – 10:00

Zajęcia

Zajęcia

15:00 – 17:00

Zajęcia

10:00 – 10:30

Przerwa kawowa

Przerwa kawowa

17:00 – 17:30

Przerwa kawowa

10:30 – 12:30

Zajęcia

Zajęcia

17:30 – 19:15

Zajęcia

12:30 – 13:30

Lunch

Lunch

20:00

Kolacja

13:30 – 16:00

Zajęcia

Konsultcje

x

x

20:00

Kolacja

x

Suma

- 225 min

Suma

- 390 min

- 240 minPlan/treść nauczania


 

Dzień I – zajęcia Pan Grzegorz ŚWIDER


1. Omówienie poszczególnych interfejsów w module praca.gov.pl i oprogramowaniu SyriuszStd.


2. Omówienie odpowiedniej konfiguracji systemów.


3. Rejestracja, weryfikacja i przypisywanie kont  do poszczególnych urzędów.


4. Omówienie procesu rejestracji od strony osoby bezrobotnej i poszukującej pracy.


5. Omówienie obsługi przez Urzędy Pracy wniosków o rejestrację osób bezrobotnych i poszukujących pracy wniesionych w postaci elektronicznej w modułach Formalna Obsługa Beneficjenta i praca.gov.pl.


6. Omówienie procesu przekazania odpowiedzi na konto w portalu praca.gov.pl.


7. Omówienie procesu komunikacji wielokrotnej w ramach danej sprawy i jej obsługi .


8. Omówienie funkcjonalności związanej z obsługą innych spraw wnoszonych przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy w postaci elektronicznej.


9. Omówienie poszczególnych wniosków:

 • KRB - Karta rejestracji bezrobotnego
 • PSZ-KRBU - Uzupełnienie załączników do wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy
 • PSZ-PSK - Wniosek o przelew świadczenia na konto
 • PSZ-PU - Pismo do urzędu
 • PSZ-WPD - Wniosek o przeniesienie dokumentów do urzędu pracy właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania
 • PSZ-WPDA - Wniosek o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego
 • PSZ-WPSB - Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej
 • PSZ-WWZ - Wniosek o wydanie zaświadczenia
 • PSZ-ZBG - Zgłoszenie wyjazdu lub braku gotowości do podjęcia zatrudnienia
 • PSZ-ZPP - Zgłoszenie podjęcia pracy
 • PSZ-ZRDG - Zgłoszenie rozpoczęcia/wznowienia działalności gospodarczej

10. Pytania i odpowiedzi.

 


Dzień II-III – zajęcia Pani Katarzyna KOPEĆ


1. Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących – zakres i sposób prowadzenia rejestracji po zmianie ustawy i przepisów wykonawczych


2. Cudzoziemcy- status bezrobotnego


3. Cudzoziemcy - status poszukującego pracy


4. Cudzoziemcy - dokumenty wymagane do rejestracji


5. Cudzoziemcy - świadczenia – przyznanie/odmowa przyznania


6. Prawidłowe wprowadzanie danych do systemu SYRIUSZ

- uprawnienia

- umiejętności


7. Definicja osoby bezrobotnej – uznanie lub odmowa uznania za bezrobotnego


8. Status poszukującego pracy


9. Pozbawianie statusu osoby bezrobotnej


10. Opiekun osoby niepełnosprawnej – bezrobotny, poszukujący pracy


11. Pozbawienie statusu poszukującego pracy


12. Niepełnosprawny klient Urzędu – właściwa rejestracja


13. Umiejętność odczytywania danych zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności - przyczyny niepełnosprawności


14. Zastosowanie przepisów Ustawy i ustaw powiązanych – obszary zmian.


15. Nowe podejście do indywidualizacji obsługi klienta.


16. Przyznawanie świadczeń z tytułu bezrobocia – zasiłek dla bezrobotnych


17. Obsługa osób uprawnionych do świadczeń


18. Nienależnie pobrane świadczenia, zbieg prawa do świadczeń.


19. Przesyły i zbiegi ZUS – wykorzystanie danych w czasie rejestracji


20. Nowelizacja przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia (pisma, wyjaśnienia, komentarze, wyroki

sądów).


21. Odwołania


22. Warsztat KPA


23. Współpraca pracowników rejestracji, ewidencji i świadczeń z CAZ , a zadania doradcy klienta.


24. Problemy występujące podczas realizacji zadań – omówienie, wymiana doświadczeń.


25. Wydawanie zaświadczeń na żądanie strony.


26. Pytania i indywidualne konsultacje.


 

Powyższy program nauczania spełnia wszystkie wymogi, o których mowa w § 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2017.

Informacje o szkoleniu:
Temat szkolenia: Cudzoziemcy i bezrobotni w 2020r., – problemy i wyzwania podczas rejestracji oraz praktyczna obsługa elektronicznej rejestracji w module: - praca.gov.pl
Data szkolenia: 2020-01-20
Miejsce szkolenia: WARSZAWA, dokładny adres podamy do 7 dni przed szkoleniem
Czas trwania: 3 dni pobytu - 3 dni szkoleniowe/ 19 godzin wykładowych
Koszty uczestnictwa: I osoba Każda kolejna:
2100 zł 2100 zł
DANE DO FAKTURY:
LISTA OSÓB uczestniczących w szkoleniu:
Lp. Imię Nazwisko Telefon Adres e-mail Cena
1 2100 zł
+
-

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia faksem na numer /52/ 585 – 31 – 92 bądź pocztą elektroniczną na adres biuro@profesjonalista.net.pl
 2. Wymaga się dokonania opłaty za udział w szkoleniu /nie później niż na 2 dni/ robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Należność prosimy przekazać na konto: PKO BP S.A. 30 1020 5040 0000 6302 0097 8692. Dla stałych klientów istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
 3. W przypadku pisemnej rezygnacji ze szkolenia, jednak nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnikowi przysługuje zwrot całej wpłaconej kwoty. W przypadku późniejszej rezygnacji, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony kwotą w wysokości 50% ceny szkolenia. Po tym terminie wpłaty nie podlegają zwrotowi. Nieobecność zgłoszonego a nieodwołanego uczestnika na szkoleniu - nie zwalnia z obowiązku dokonania zapłaty za szkolenie.
 4. W przypadku odwołania szkolenia z winy FSK Profesjonalista koszty zostaną zwrócone w wysokości 100% niezwłocznie po powiadomieniu o odwołaniu spotkania. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia w przypadku: nie zebrania grupy i niedyspozycji wykładowcy.
Upoważniamy PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Wyrażam zgodę na umieszczenie danych w bazie firmy: PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa oraz na przetwarzanie ww. danych /na potrzeby naszej firmy/ zgodnie z ustawą z dnia 29.08. 1997 o ochronie danych osobowych.
Wyrażamy zgodę na przesyłanie ofert szkoleniowych przez PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa drogą mailową lub faksem.

Nasi klienci:
Politechnika Warszawska
W.KRUK
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
Arcelor Mittal
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
Mondi Packaging Paper
Akzo Nobel Coatings Sp.z o.o.
WYDAWNICTWO SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
Imperial Tobacco Polska S.A.
NORD PARTNER Sp. z o.o.
PZU Życie
Rödl & Partner
TORF CORPORATION
ROTO-FRANK
PKO Bank Polski S.A.
ESKK Sp.z.o.o.
WIRCOM Sp. z o.o.
SANPLAST S.A.
Lekkerland Polska S.A.
FIRST DATA POLSKA S.A.
OPEN FINANCE S.A.
PKP PLK S.A.
AGORA S.A.
PAZIM Spółka z o.o.
Kreis-Pack Spółka z o.o.
HAMA POLSKA Sp. z o.o.
W.KRUK S.A.
DOMAR S.A. WIELKOPOLSKA
GRUPA KOLASTYNA S.A.
Asseco Business Solutions S.A.
Superfos Poland Sp.z o.o.
HF Helvetia Furniture
REMONDIS Sp. z o.o.
Kodak Polska Sp. z o.o.
PTE WARTA S.A.
ROYAL STARMAN BRISTOL Sp. z o.o.
Vienna Insurance Group
Inteligo Financial Services S.A.
Instytut
CERI Sp. z o.o.
Stalprodukt S.A.
PGNiG
Solid Security Sp. z o.o.
PTE
Ambra Sp. z o.o.
IKB Leasing Polska Sp.z o.o.
TV PROMOTION DIRECT Sp. z o.o.
KOMPANIA PIWOWARSKA S.A.
The Lorenz Bahlsen Snack-World
STOCZNIA GDYNIA S.A.
Eurotel S.A.
GRAFPOL
SOLBET Sp. z o.o.
POLON ALFA
Emperia Holding S.A.
BELLONA S.A.
ŻAGIEL S.A.
CURYŁO - ASTERIX S.A.
NARODOWY STARY TEATR
OKNO-POL Sp. z o.o.
URSA Polska Sp. z o.o.
LOTOS Kolej Sp. z o.o.
Instytut Pamięci Narodowej
ZAKŁADY KABLOWE BITNER
DRUKARNIA PRASOWA S.A.
NIEDŹWIEDŹ - LOCK
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Urząd Miasta
KRONOPOL Sp. z o.o.
PARYS S.A.
Euro - Apteka Sp. z o.o.
Hortex Holding S.A.
Fabryka Samochodów Osobowych S.A.
Nestle Waters Polska S.A.
SWEDWOOD POLAND Sp. z o.o.
ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY FARMAPOL SP. Z O.O.
PRYZMAT SP. Z O.O.
POLAR SPÓŁKA AKCYJNA
ORLEN PETRO ZACHÓD SP. Z O.O.
HaGe Polska Sp. z o.o.
Frosta Sp. z.o.o.
FABRYKA MEBLI
Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
GŁÓWNY URZĄD MIAR
Bakoma S.A.
Libella Sp.z o.o.
RICOH POLSKA Sp.z o.o.
CERSANIT IV Sp.z o.o.
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Lublinie
GRUPA ŻYWIEC Sp. z o.o.
Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
LUBFARM S.A.
Herbapol - Lublin S.A.
POLFA-LUBLIN S.A.
HERLITZ Spółka z o.o.
Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW
DROBIMEX S.A.
POL-DRÓG
Poczta Polska S.A.
Lafarge Cement S.A.
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.
VISTULA GROUP S.A.
Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.
Nordic Ocean Craft Sp. z o.o.
RAMIRENT S.A.
Oiler Sp. z o.o.
ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
DELFIA S.A.
Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Generali Finance Sp.z o.o.
Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa
PGNiG Oddzial Lublin
Totalizator Sportowy Sp.z o.o.
Cyfrowy Polsat S.A.
Wielkopolska SKOK
Urząd Lotnictwa Cywilnego
AZYMUT Sp. z o.o.
RADMOR S.A.
Hochland Polska Sp. zo.o.
Polomarket Sp. z o.o.
LOT S.A.
Compensa - Vienna Insurance Group
Poczta Polska
Powiatowy Urząd Pracy
altobrazek1

Męczą Cię pewne zagadnienia?

Męczą Cię pewne zagadnienia? Nie znajdujesz rozwiązania problemu, dostajesz sprzeczne informacje z właściwych urzędów, nie masz zaufania do podpowiedzi z Internetu? Skorzystaj z naszych szkoleń - dzięki uczestnictwu w nich - uzyskasz profesjonalną wiedzę oraz dostęp do bezpłatnych informacji i konsultacji, także po szkoleniu. Pamiętaj My zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji...

altobrazek2

Naszym atutem jest entuzjazm

W trakcie realizacji projektów szkoleniowych, zawsze na pierwszym miejscu stawiamy na skuteczność i profesjonalizm. Uczestnicząc w naszych szkoleniach osiągniecie Państwo maksymalną skuteczność i efektywność w podejmowanych działa- niach. To dzięki nam pozbędziecie się stresu podczas codziennej pracy!

altobrazek3

Nie czytamy przepisów...

lecz wyjaśniamy i przedstawiamy ich urzędową interpretację. Nie uciekamy od trudnych pytań, nie stosujemy wykładów akademickich, współpracuje- my wyłącznie z wysokiej klasy specjalistami-praktykami, na co dzień zawodowo zajmującymi się omawianymi dla Państwa zagadnieniami. Pamiętaj, to My podpowiemy jak postąpić w niestandardowych sytuacjach!

projekt i wykonanie: www.szarekomorki.com