40a83f2.jpg

2020-01-15 / KRAKÓW

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ, WINDYKACJA I EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU PRACY PRZEZ PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA – w aspekcie dużych zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji od 2020

Serdecznie zapraszamy Państwa na 2-dniowe bardzo praktyczne szkolenie prowadzone przez wyjątkowego trenera – niezwykle uznanego i doświadczonego praktyka PSZ.

Data: 2020-01-15
Miejsce: KRAKÓW, dokładny adres podamy do 7 dni przed szkoleniem (małopolskie)
Koszt za pierwszą osobę: 2000 zł
Koszt za następną osobę: 2000 zł
Podane ceny NIE ZAWIERAJĄ podatku VAT
Tematyka: dla pracowników PUP
Godzina: 09:00
Czas trwania: 3 dni pobytu - 2 dni szkoleniowe/ 14 godzin wykładowych

WIOSENNE RABATY - w przypadku zgłoszeń nadesłanych do naszego biura do dnia 20/03/2020 zaoferujemy 200,00zł rabatu!


Wówczas cena za każdego uczestnika wyniesie: - 1.800,00złPowyższa cena obejmuje w szczególności należność za uczestnictwo w szkoleniu, materiały dydaktyczne i art. piśmiennicze, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie par. 18 ust 2 Rozporządzenia MEN z 2017; - 2 przerwy kawowe w czasie kursu; wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do lunchu w dniu zakończenia spotkania; zakwaterowanie na 2 doby. Standardowe zakwaterowanie w pokojach dwu i ew. trzy-osobowych; natomiast pokoje jednoosobowe wyłącznie za dodatkową dopłatą! Hotel/Pensjonat standard min ***


Ponadto na żądanie zgłaszającego organizator spotkania do ceny podstawowej jw. dolicza koszty przejazdu uczestnika na i po szkoleniu w kwocie faktycznie poniesionej. Rozliczenie kosztów nastąpi na podstawie przedłożonych biletów oraz złożonego stosownego oświadczenia przez uczestnika. Wypłata nastąpi gotówką na spotkaniu.Prosimy o rezerwowanie miejsc najpóźniej do dnia 10-04-2020

Rezerwacja według kolejności zgłoszeń; ilość miejsc jest ograniczona.

 Celem szkolenia jest szczegółowe wyjaśnienie zmian, jakie wejdą w życie w okresie 2020-2021r., w egzekucji administracyjnej. W związku z koniecznością wprowadzenia w życie postanowień  Wyroku Trybunału Konstytucyjnego  z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 31/14 (Dz. U. poz. 1244) - dotyczącego kosztów egzekucyjnych. Z uwagi na ważność i ciężar tych zmian oraz ich bardzo szeroki zakres jak i również konieczność wdrożenia ich w praktyce organów wierzycielskich/egzekucyjnych, - już dziś konieczne staje się nabycie i pogłębienie wiedzy z tego zakresu!CELE SZKOLENIA:
- przedstawienie przyjętych rozwiązań organizacyjnych i prawnych;
- omówienie elementów mogących stwarzać problemy interpretacyjne;
- przedstawienie nowych elementów regulacji w stosunku do regulacji poprzednich;
- przedstawienie praktycznych zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów
- omówienie problematyki stosowania przepisów w sytuacji związanej z członkostwem w UE


Szkolenie skierowane jest do - publicznych służby zatrudnienia; w tym do pracowników PUP zajmujących się problematyką windykacji/ egzekucji; prowadzący lub nadzorujący proces egzekucji administracyjnej. 


PROWADZĄCY ZAJĘCIA:


Pan dr Mariusz Śmigiel – Doktor nauk prawnych; Ekspert polskiego i międzynarodowego prawa pracy oraz zabezpieczenia społecznego; Specjalista z zakresu bezrobocia i polityki społecznej. Doradca rynku pracy. Uczestnik wielu projektów polskich i międzynarodowych dotyczących zagadnień zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu: (ILO, PHARE, SPO RZL, PO KL)


Doświadczenie jako wykładowca i trener: - Praktyk, trener (z licencją MPiPS oraz MOP) i wykładowca akademicki z ponad 25-letnim doświadczeniem. Przeprowadził ponad 2.500 szkoleń dla PSZ, organów administracji, pracodawców oraz innych podmiotów. Doświadczenie w obszarze prawa pracy, zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu: - Były pracownik PSZ (Z-ca Dyrektora jednego z największych Urzędów Pracy w Polsce), z praktyką w urzędach pracy Królestwa Holandii. / - Koordynator i gł. trener drugiej edycji szkoleń dla organizatorów szkoleń i trenerów PSZ z ramienia Biura Projektu Międzynarodowej Organizacji Pracy. / - Były koordynator regionalnego ośrodka szkoleniowego Biura Projektu Międzynarodowej Organizacji Pracy. /  - Doradca oraz konsultant (były i obecny) m.in: b.Krajowego Urzędu Pracy, MPiPS, b.Konfederacji Pracodawców Polskich, Państwowej Inspekcji Pracy, Gdańskiego Związku Pracodawców, organów administracji.

Publikacje: - autor kilkunastu książek, komentarzy i podręczników oraz ponad 100 artykułów dotyczących zagadnień z zakresu prawa, przeciwdziałania bezrobociu oraz funkcjonowania służb zatrudnienia.FORMA SZKOLENIA:

- szeroki wykład merytoryczny z prezentacją oraz praktyczna dyskusja panelowaFORMA ZALICZENIA: - bez egzaminu; ankieta ewaluacyjnaCZAS TRWANIA3 dni pobytu - 2 dni szkoleniowe/ 14 godzin wykładowychMIEJSCE SZKOLENIA KRAKÓW - dokładny adres podamy do 7 dni przed szkoleniem.UWAGA - powyższe szkolenie możemy zrealizować również w formule zamkniętej /wewnątrz Urzędu Pracy/ - w przypadku zainteresowania poproszę o kontakt bezpośrednio pod numerem 660 539 303 lub mail dyrektor@profesjonalista.net.pl

 


Dzień  I – 15/04/2020

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników - od godz 14:00

Kolacja ok. godz. 20:00Dzień  II – III – 16 - 17/04/2020


GODZINOWY  HARMONOGRAM ZAJĘĆ:


Godzina

16/04/2020

17/04/2020

9:00 – 11:00

Zajęcia

Zajęcia

11:00 – 11:30

Przerwa kawowa

Przerwa kawowa

11:30 – 13:30

Zajęcia

Zajęcia

13:30 – 14:30

Lunch

Lunch

14:30 – 15:45

Zajęcia

Zajęcia

20:00

Kolacja

X

Suma

7 godz lekcyjnych

7 godz wykładowych
Plan nauczania i treść nauczaniaL.p.

Temat

Cel (specyfikacja)

Uwagi

1.

Zagadnienia wstępne

- przepisy regulujące dochodzenie roszczeń i

egzekucję

- ustawa o promocji zatrudnienia i instytu-

cjach rynku pracy

- postępowanie administracyjne

- postępowanie egzekucyjne w administracji

- prawo cywilne

- postępowanie cywilne

- sądowe postępowanie egzekucyjne

2.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy

- zakres podmiotowy

- zakres przedmiotowy

- definicja świadczenia nienależnie

pobranego


- kto podlega regulacji

- świadczenie nienależnie pobrane

- refundacja

- jednorazowo przyznane środki

3.

Zabezpieczenie przyznawanych świadczeń

- prawna możliwość dokonywania

zabezpieczeń

- forma udzielania świadczeń

- rodzaje zabezpieczeń

- przesłanki korzystania z dokonanego

zabezpieczenia

- kiedy można dokonać zabezpieczenia

- czynności cywilnoprawne i administracyj-

noprawne

- treść umów cywilnoprawnych

- omówienie różnych form i rodzajów
zabezpieczeń (m.in. poręczenie, weksel,
zastaw, blokada środków finansowych itd.)

- zasady i przypadki w których można
skorzystać z dokonanego zabezpieczenia.


4.

Dochodzenie roszczeń w trybie administracyjnym

- stwierdzenie nienależnie pobranego

świadczenia

- tryb dochodzenia roszczeń

- decyzja o zwrocie nienależnie pobranego

świadczenia

- wezwania

- tytuł egzekucyjny

- skierowanie sprawy na drogę postępowa-
nia egzekucyjnego w administracji


5.

Dochodzenie roszczeń w trybie sądowym

- elementy postępowania cywilnego

- tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy

- tryb dochodzenia roszczeń

- dochodzenie roszczeń na terytorium Państw Członkowskich UE

- skierowanie sprawy na drogę

postępowania sądowego

- orzeczenia

- tytuł wykonawczy

- europejski tytuł egzekucyjny i tryb jego uzyskania

- zasady wykorzystania europejskiego tytułu

egzekucyjnego

- wniosek egzekucyjny i skierowanie sprawy

na drogę postępowania egzekucyjnego


6.

Postępowanie egzekucyjne

- zasady postępowania egzekucyjnego

- organy egzekucyjne

- sposoby egzekucji

- przebieg egzekucji

- różnice pomiędzy egzekucją administracyjną i egzekucją sądową

- zakończenie postępowania egzekucyjnego

- podstawowe zasady prowadzenia

egzekucji

- właściwość miejscowa i rzeczowa

organów egzekucyjnych

- wybór sposobów egzekucji

- zasady udziału wierzyciela w postępowa-

niu egzekucyjnym

- specyficzne rodzaje egzekucji (z wynagro-

dzenia za pracę, z wierzytelności, z

ruchomości, z rachunków bankowych, z

nieruchomości, itd.)

- podział kwoty uzyskanej z egzekucji

- wstrzymanie czynności egzekucyjnych a

zawieszenie postępowania

- bezskuteczność egzekucji

- umorzenie postępowania


7.

Ustalanie miejsca zameldowania i stanu majątkowego dłużnika

- prawne możliwości podejmowania

poszczególnych czynności

- źródła informacji o dłużniku

- tryb pozyskiwania poszczególnych

informacji

- współpraca z innymi instytucjami

i organami

-  kto może wystąpić o informacje

-  tryb uzyskiwania informacji

-  informacje o dłużniku a ochrona danych osobowych

-  wyjawienie majątku

-  inne informacje8.

Przedawnienie roszczeń

- terminy przedawnienia

- bieg terminów przedawnienia

- przerwanie terminu przedawnienia

-  co to jest termin przedawnienia

-  od kiedy biegnie termin przedawnienia

-   kiedy roszczenie staje się wymagalne

-  przerwanie biegu terminu przedawnienia

-  skutki przedawnienia roszczeń


9.

Zasady umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu płatności

- zakres podmiotowy

- zakres przedmiotowy

- tryb

- konieczne przesłanki

- nadzór

- konsekwencje umorzenia

-  podmioty uprawnione do podejmowania decyzji

-  tryb orzekania o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności

-  tryb umarzania częściowego lub całkowitego

-  przesłanki konieczne do zaistnienia możliwości umorzenia


10.

Podsumowanie

- podsumowanie szkolenia

- odpowiedzi na pytania uczestników


 
Powyższy program nauczania spełnia wszystkie wymogi, o których mowa w § 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2017.

Informacje o szkoleniu:
Temat szkolenia: DOCHODZENIE ROSZCZEŃ, WINDYKACJA I EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU PRACY PRZEZ PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA – w aspekcie dużych zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji od 2020
Data szkolenia: 2020-01-15
Miejsce szkolenia: KRAKÓW, dokładny adres podamy do 7 dni przed szkoleniem
Czas trwania: 3 dni pobytu - 2 dni szkoleniowe/ 14 godzin wykładowych
Koszty uczestnictwa: I osoba Każda kolejna:
2000 zł 2000 zł
DANE DO FAKTURY:
LISTA OSÓB uczestniczących w szkoleniu:
Lp. Imię Nazwisko Telefon Adres e-mail Cena
1 2000 zł
+
-

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  1. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia faksem na numer /52/ 585 – 31 – 92 bądź pocztą elektroniczną na adres biuro@profesjonalista.net.pl
  2. Wymaga się dokonania opłaty za udział w szkoleniu /nie później niż na 2 dni/ robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Należność prosimy przekazać na konto: PKO BP S.A. 30 1020 5040 0000 6302 0097 8692. Dla stałych klientów istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
  3. W przypadku pisemnej rezygnacji ze szkolenia, jednak nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnikowi przysługuje zwrot całej wpłaconej kwoty. W przypadku późniejszej rezygnacji, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony kwotą w wysokości 50% ceny szkolenia. Po tym terminie wpłaty nie podlegają zwrotowi. Nieobecność zgłoszonego a nieodwołanego uczestnika na szkoleniu - nie zwalnia z obowiązku dokonania zapłaty za szkolenie.
  4. W przypadku odwołania szkolenia z winy FSK Profesjonalista koszty zostaną zwrócone w wysokości 100% niezwłocznie po powiadomieniu o odwołaniu spotkania. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia w przypadku: nie zebrania grupy i niedyspozycji wykładowcy.
Upoważniamy PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Wyrażam zgodę na umieszczenie danych w bazie firmy: PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa oraz na przetwarzanie ww. danych /na potrzeby naszej firmy/ zgodnie z ustawą z dnia 29.08. 1997 o ochronie danych osobowych.
Wyrażamy zgodę na przesyłanie ofert szkoleniowych przez PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa drogą mailową lub faksem.

Nasi klienci:
Politechnika Warszawska
W.KRUK
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
Arcelor Mittal
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
Mondi Packaging Paper
Akzo Nobel Coatings Sp.z o.o.
WYDAWNICTWO SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
Imperial Tobacco Polska S.A.
NORD PARTNER Sp. z o.o.
PZU Życie
Rödl & Partner
TORF CORPORATION
ROTO-FRANK
PKO Bank Polski S.A.
ESKK Sp.z.o.o.
WIRCOM Sp. z o.o.
SANPLAST S.A.
Lekkerland Polska S.A.
FIRST DATA POLSKA S.A.
OPEN FINANCE S.A.
PKP PLK S.A.
AGORA S.A.
PAZIM Spółka z o.o.
Kreis-Pack Spółka z o.o.
HAMA POLSKA Sp. z o.o.
W.KRUK S.A.
DOMAR S.A. WIELKOPOLSKA
GRUPA KOLASTYNA S.A.
Asseco Business Solutions S.A.
Superfos Poland Sp.z o.o.
HF Helvetia Furniture
REMONDIS  Sp. z o.o.
Kodak Polska Sp. z o.o.
PTE WARTA S.A.
ROYAL STARMAN BRISTOL Sp. z o.o.
Vienna Insurance Group
Inteligo Financial Services S.A.
Instytut
CERI Sp. z o.o.
Stalprodukt S.A.
PGNiG
Solid Security Sp. z o.o.
PTE
Ambra Sp. z o.o.
IKB Leasing Polska Sp.z o.o.
TV PROMOTION DIRECT Sp. z o.o.
KOMPANIA PIWOWARSKA S.A.
The Lorenz Bahlsen Snack-World
STOCZNIA GDYNIA S.A.
Eurotel S.A.
GRAFPOL
SOLBET Sp. z o.o.
POLON ALFA
Emperia Holding S.A.
BELLONA S.A.
ŻAGIEL S.A.
CURYŁO - ASTERIX S.A.
NARODOWY STARY TEATR
OKNO-POL Sp. z o.o.
URSA Polska Sp. z o.o.
LOTOS Kolej Sp. z o.o.
Instytut Pamięci Narodowej
ZAKŁADY KABLOWE BITNER
DRUKARNIA PRASOWA S.A.
NIEDŹWIEDŹ - LOCK
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Urząd Miasta
KRONOPOL Sp. z o.o.
PARYS S.A.
Euro - Apteka Sp. z o.o.
Hortex Holding S.A.
Fabryka Samochodów Osobowych S.A.
Nestle Waters Polska S.A.
SWEDWOOD POLAND Sp. z o.o.
ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY FARMAPOL SP. Z O.O.
PRYZMAT SP. Z O.O.
POLAR SPÓŁKA AKCYJNA
ORLEN PETRO ZACHÓD  SP. Z O.O.
HaGe Polska Sp. z o.o.
Frosta Sp. z.o.o.
FABRYKA MEBLI
Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
GŁÓWNY URZĄD MIAR
Bakoma S.A.
Libella Sp.z o.o.
RICOH POLSKA Sp.z o.o.
CERSANIT IV Sp.z o.o.
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI  Delegatura w Lublinie
GRUPA ŻYWIEC Sp. z o.o.
Centrum Prawa Bankowego  i Informacji Sp. z o.o
Państwowy Fundusz Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych
LUBFARM S.A.
Herbapol - Lublin S.A.
POLFA-LUBLIN S.A.
HERLITZ Spółka z o.o.
Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW
DROBIMEX S.A.
POL-DRÓG
Poczta Polska S.A.
Lafarge Cement S.A.
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.
VISTULA GROUP S.A.
Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.
Nordic Ocean Craft Sp. z o.o.
RAMIRENT S.A.
Oiler Sp. z o.o.
ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
DELFIA S.A.
Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Generali Finance Sp.z o.o.
Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa
PGNiG Oddzial Lublin
Totalizator Sportowy Sp.z o.o.
Cyfrowy Polsat S.A.
Wielkopolska SKOK
Urząd Lotnictwa Cywilnego
AZYMUT Sp. z o.o.
RADMOR S.A.
Hochland Polska Sp. zo.o.
Polomarket Sp. z o.o.
LOT S.A.
Compensa - Vienna Insurance Group
Poczta Polska
Powiatowy Urząd Pracy
altobrazek1

Męczą Cię pewne zagadnienia?

Męczą Cię pewne zagadnienia? Nie znajdujesz rozwiązania problemu, dostajesz sprzeczne informacje z właściwych urzędów, nie masz zaufania do podpowiedzi z Internetu? Skorzystaj z naszych szkoleń - dzięki uczestnictwu w nich - uzyskasz profesjonalną wiedzę oraz dostęp do bezpłatnych informacji i konsultacji, także po szkoleniu. Pamiętaj My zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji...

altobrazek2

Naszym atutem jest entuzjazm

W trakcie realizacji projektów szkoleniowych, zawsze na pierwszym miejscu stawiamy na skuteczność i profesjonalizm. Uczestnicząc w naszych szkoleniach osiągniecie Państwo maksymalną skuteczność i efektywność w podejmowanych działa- niach. To dzięki nam pozbędziecie się stresu podczas codziennej pracy!

altobrazek3

Nie czytamy przepisów...

lecz wyjaśniamy i przedstawiamy ich urzędową interpretację. Nie uciekamy od trudnych pytań, nie stosujemy wykładów akademickich, współpracuje- my wyłącznie z wysokiej klasy specjalistami-praktykami, na co dzień zawodowo zajmującymi się omawianymi dla Państwa zagadnieniami. Pamiętaj, to My podpowiemy jak postąpić w niestandardowych sytuacjach!

projekt i wykonanie: www.szarekomorki.com