2020-08-03 /

Ścieżka Klienta PUP od rejestracji do zatrudnienia oraz metodologia, sposoby i narzędzia badania efektywności programów, instrumentów i usług rynku pracy....

NOWOŚĆ 2020 - polecamy kolejne szkolenie zamknięte/praktyczne warsztaty - TYLKO dla PUP!
Data: 2020-08-03
Miejsce: - szkolenie realizowane w siedzibie PUP w całej Polsce (dolnośląskie)
Koszt za pierwszą osobę: 0,00 zł netto (0 zł brutto)
Koszt za następną osobę: 0,00 zł netto (0 zł brutto)
podane ceny brutto zawierają 23% podatku VAT,
cena bez VAT dla podmiotów opłacających szkolenie
w co najmniej 70% ze środków publicznych
Tematyka: dla pracowników PUP
Godzina: 08:00
Czas trwania: 7 godzin + stosowne przerwy


UWAGA - poniższe szkolenie możemy zrealizować w siedzibie każdego Urzędu Pracy w kraju - w dogodnym dla Państwa terminie! ZAPRASZAMY do WSPÓŁPRACY!Serdecznie zapraszamy do przeszkolenia - szerokiej grupy pracowników Państwa Urzędu - na temat:

Ścieżka Klienta PUP od rejestracji do zatrudnienia oraz metodologia, sposoby i narzędzia badania efektywności programów, instrumentów i usług rynku pracy przy wykorzystaniu danych zawartych w raportach w ramach usług ZUS U1 - U7 oraz sprawozdań MRPiPS w 2020.Poniżej prezentujemy szczegółową ofertę na realizację takiego szkolenia.
Wariant I /podstawowy/ –  to szeroki wykład merytoryczny - we wspólnie uzgodnionym terminie.

 • Czas szkolenia: – 1 dzień; wykład w godzinach: 08:00 – 15:00 + stosowne przerwy
 • Miejsce szkolenia: – siedziba zamawiającego Urzędu Pracy
 • Formuła spotkania: – wykład merytoryczny z prezentacją


Uwaga – POLECAMY – rozszerzenie powyższego szkolenia o dodatkowy - Wariant II.


Wariant II /rozszerzony/ który dodatkowo obejmuje: - szczegółowe i praktyczne indywidualne konsultacje przystanowiskowe dla skierowanych pracowników z wykorzystaniem dostępnych w jednostce zapisów w systemie dziedzinowym.


Wówczas zajęcia te prowadzone są ze wskazanymi małymi grupami roboczymi i bezpośrednio przy ich stanowiskach pracy. Dzięki czemu zajęcia mają charakter w pełni praktyczny! Czas szkolenia zostaje stosownie wydłużony do min. 2 – 3 dni roboczych.


Dodatkowym bonusem takiej formuły jest możliwość szerokich konsultacji z prowadzącym oraz uzyskanie praktycznego rozwiązania dla wskazanych trudności i problemów występujących bezpośrednio w Płatniku i Systemie w danej jednostce PUP.CELE SZKOLENIA to:

 • analiza i sposoby poprawnego wprowadzania danych do systemów dziedzinowych i ich późniejsze wykorzystanie,
 • usługi ZUS U1 do U7 oraz inne możliwości weryfikacji pracodawców i bezrobotnych,
 • doradca zawodowy/doradca klienta i jego rola w osiąganiu wysokich wskaźników efektywności w 2020r.,
 • przekazanie wiedzy na temat szczegółowego procesu analizy osób pod względem efektywności w PUP,
 • analiza danych w sprawozdaniach MRPiPS-01 i MRPiPS-02,
 • wpływ poprawnie wprowadzonych danych w systemie komputerowym poszczególnych form aktywizacji na późniejsze analizy efektywność w PUP,
 • poznanie NOWYCH zasad ustalania efektywności Urzędów obowiązujących w 2020r., oraz przyznawania nagród 2% i innych nagród specjalnych!


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA to:

 • omówienie jak prawidłowo wprowadzać dane do systemu dziedzinowego, by później szybko i skutecznie dokonywać analiz i selekcji danych,
 • zwrócenie uwagi na prawidłowy przepływ informacji i bieżącej współpracy pomiędzy pracownikami w ramach komórki organizacyjnej oraz pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi; sposoby usprawnienia komunikacji
 • monitorowanie wyników pracy za pomocą SI Syriusz, raportów ZUS U1-U7
 • wpływ poprawności wprowadzanych danych przez pracowników do systemu na wskaźniki
 • omówienie sprawozdań MRPiPS-01 i MRPiPS-02 i ich wpływ na efektywność w PUP,
 • podstawowe formy aktywizacji podlegające pomiarowi efektywności przez MRPiPS,
 • Poznanie NOWOŚCI raportów ZUS U5, ZUS U6 i ZUS U7 – i ich wykorzystanie w codziennej pracy pracownika PUP w 2020r
 • pozyskanie wiedzy jak analizować poszczególne działania w celu uzyskania jak najlepszej efektywności Urzędu Pracy!
 • Wykorzystanie wyników pomiarów efektywności w celu optymalizacji i podnoszenia efektywności wykonywanych działań w 2020.


PROWADZĄCY ZAJĘCIA to:


Pan Grzegorz ŚWIDER - doświadczony specjalista programu Płatnik. Wykładowca świetnie zorientowany w bieżących problemach Urzędów Pracy we współpracy z ZUS. Na bieżąco i aktywnie uczestniczy w testach programu Syriusz/Płatnik – zwłaszcza w obszarze aktualizacji wielotysięcznych baz danych jakie posiadają jednostki PUP oraz wydajności prac serwerów SQL. Świetnie znający informatyczne oprogramowania  i systemy, którymi posługują się jednostki PUP, od wielu lat zajmujący się również statystyką publiczną. Wykładowca świetnie znający środowisko i bieżące problemy pracowników PUP. Realizuje szereg szkoleń i konsultacji wewnętrznych w Urzędach Pracy m.in. z zakresu raportów U1-U7 oraz statystyki MRPiPS.W przypadku zainteresowania naszą ofertą - w sprawie szczegółów organizacji takiego szkolenia w swojej jednostce PUP oraz jego indywidualnej wyceny - prosimy kontaktować się bezpośrednio z Dyrektorem FSK Profesjonalista Panem Józefem Kwaśniewskim tel. 660 539 303; e-mail - dyrektor@profesjonalista.net.pl

 

 


W trakcie spotkania omówione lub omówione i przećwiczone zostaną m.in. następujące zagadnienia:1. Omówienie poszczególnych procesów podczas rejestracji oraz zwrócenie uwagi na jakości danych wprowadzanych do systemu w celu późniejszej efektywniejszej pomocy dla osoby bezrobotnej w wyjściu na rynek pracy.

a) prawidłowe wprowadzanie danych podczas rejestracji między innymi : zawody osoby, ukończone szkoły, uprawnienia, umiejętności/predyspozycje, dane adresowe, kwestia statusu osoby korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej

b) wpływ wprowadzonych danych na profil oraz IPD osoby bezrobotnej oraz późniejszy dobór form pomocy


2. Omówienie poszczególnych działań podczas procesu rejestracji, modyfikacji danych pracodawców, ofert pracy oraz doboru form wsparcia dla klientów PUP przez doradcę klienta.

a)  prawidłowe wprowadzanie danych pracodawcy z wykorzystaniem danych z CIDG, KRS, GUS

b) prawidłowe wprowadzanie ofert pracy (uprawnienia, umiejętności/predyspozycje i inne niezbędne informacje),

c) wykorzystanie systemu dziedzinowego do przyspieszenia pracy przy zastosowaniu szablonów umów, skierowań itp.,

d) zwrócenie uwagi na skierowania i ich wpływ na późniejszą efektywność,

e) rola doradcy klienta w osiąganiu wysokich wskaźników efektywności.


3. Wykorzystanie raportów ZUS U1 i ZUS U2 przed rejestracją i aktywizacją osób bezrobotnych w celu ograniczenia ryzyka nienależnie pobranych świadczeń, jak również prawidłowej weryfikacji statusu osoby bezrobotnej.

a) Omówienie co oznaczają błędy biznesowe w raportach U1 i U2,

b) Omówienie informacji jakie zawierają raporty U1 i U2 oraz na jakiej zasadzie pobierane są dane z ZUS.


4. Raporty ZUS U1 – ZUS U3 i ich codzienne wykorzystanie w pracy przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy:

a) analiza danych pozyskanych z raportów U1 i ich wpływ na rejestrację w Powiatowym Urzędzie Pracy,

b) analiza danych pozyskanych z raportów U2 i ich wpływ na możliwości doboru form pomocy oraz wydanie decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej,

c)  raporty ZUS U3 – zbiegi tytułu analiza, działanie i ich wpływ na status osoby bezrobotnej.


5. Sprawozdawczość statystyczna – omówienie poszczególnych sprawozdań oraz wykorzystanie wyników w celu optymalizacji i podnoszenia efektywności wykonywanych działań.

5.1.  Sprawdzanie MRPiPS-01 wraz z załącznikami,

a) MPRPIS-01 i jego poszczególne działy,

b) Załączniki do MRPIPS-01 oraz ich analiza,

c) Omówienie definicji sprawozdań MRPiPS-01 załącznik 6 i MRPiPS-02 Załącznik 1 oraz metody badań rozbieżności pomiędzy sprawozdaniami

5.2.  Sprawozdanie MRPIPS-02

5.3.  Załącznik nr 1 do sprawozdania MRPiPS-02 - Efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia.

a) Parametryzacja sprawozdania przed uruchomieniem obliczenia,

b)Omówienie definicji sprawozdania MRPiPS-02 Załącznik 1 – jakie dane są zaliczane do poszczególnych kolumn i wierszy,

c) Składowe i ich wykorzystanie w celu weryfikacji poszczególnych wierszy i kolumn,

d) Założenia kontrolne podlegające weryfikacji przed wysłaniem gotowego  sprawozdania,

e)Selekcja osób w poszczególnych formach aktywizacji w celu dopasowania dalszych działań wpływających na efektywność PUP.


6. Integracja systemów dziedzinowych Powiatowego Urzędu Pracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w ramach usługi ZUS U4.

a) Selekcja osób do do zapytania i ich weryfikacja przed przesłaniem danych do ZUS w ramach usługi U4,

b) Wyniki zapytania i weryfikacja prawidłowości danych otrzymanych z ZUS w ramach raportu U4

c) Weryfikacja danych w ramach usługi U4 w zakresie informacji o okresach zatrudnienia po aktywizacji.


7. Podstawowe formy aktywizacji podlegające badaniu efektywności przez MRPiPS – szczegółowe omówienie poszczególnych form i poprawności zapisów w systemie dziedzinowym w celu poprawnego zliczania w sprawozdawczości MRPiPS-02 wraz z załącznikiem nr 1.

Zwrócenie uwagi na  prawidłowe odnotowywanie w systemie dat oraz zmiana statusów np. w wyniku przerwania udziału, rekrutacji na zwolnione stanowisko pracy (na skierowaniach, na ofertach pracy oraz w umowach/na wnioskach) w takich usługach i instrumentach jak:


7.1. Podstawowe formy na podstawie których obliczana jest efektywność kosztowa i zatrudnieniowa :

a)Szkolenia (w tym bony) – poruszenie tematyki przydatnych sposobów analizowania potrzeb szkoleniowych – (kwalifikacje, uprawnienia, prawa jazdy), data pierwszego przystąpienia do egzaminu jako data zakończenia udziału w szkoleniu (!).

b) Staże (w tym bony) – kwestia przedłużenia stażu: zdarzenia, skierowanie, oferta,

c) Prace interwencyjne,

d) Roboty publiczne,

e)Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej (kwestia przedstawiania zaświadczenia o okresach podlegania ubezpieczeniom w okresie prowadzenia działalności, a nie np. podleganiu ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, zapisów danych z CEIDG),

f) Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy ,


7.2. Pozostałe formy aktywizacji organizowane przez Urząd Pracy takie jak :

a) Program Aktywizacja i Integracja: PAI

b) Stypendia za okres kontynuowania nauki,

c) Studia podyplomowe,

d) Bon zatrudnieniowy,

e) Bon na zasiedlenie,

f)  Przygotowanie zawodowe dorosłych,

g) Dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych powyżej 50 roku życia,

h) Refundacja wynagrodzenia osób do 30 roku życia w ramach art. 150 f.

i)  Zatrudnienie wspierane,

j)  inne formy aktywizacji organizowane przez Urząd Pracy.


8. Analiza i ocena wskaźników efektywności pod kątem wzrostu lub spadku efektywności działań Urzędu z wykorzystaniem raportów i selekcji złożonych oraz składowych sprawozdania MRPiPS-02 Załącznik1.


9. Różnice w pomiarach efektywności pomiędzy poszczególnymi programami realizowanymi z Funduszu Pracy i współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


10. Obsługa projektów Unijnych - przygotowanie danych w systemie dziedzinowym i przesłanie do systemu SL2014


10.1. Przygotowanie danych w systemie dziedzinowym na potrzeby przesyłania danych do rozliczania projektów w systemie SL2014:

a) przygotowanie danych w komponencie Monitoring Finansowy,

b) poprawna konfiguracja parametrów systemowych niezbędnych do późniejszej pracy,

c) przygotowanie odpowiednich rodzajów wsparć niezbędnych do późniejszej pracy,


10.2. Generacja i zapis w systemie dziedzinowym kluczowych danych dotyczących uczestników projektów oraz wsparć jakie zostały im udzielone:

a) sposoby dodawania uczestników do projektu,

b) sposoby przypisania informacji o wsparciach jakie zostały udzielone uczestnikom zakwalifikowanym do projektu.


10.3. Przygotowanie eksportu danych do SL2014

a) weryfikacja poprawności danych przed przesyłem do SL2014,

b) eliminacja błędów w danych w systemie dziedzinowym oraz sposób ich wyszukania,

c) konfiguracja i wykonanie generacji pliku eksportu  do SL2014,

d) weryfikacja komunikatów generowanych podczas przesyłu danych,

e) przeglądanie historii wyeksportowanych plików.


11. Nowe usługi wymiany danych pomiędzy PUP a innymi instytucjami jakie zostały/zostaną wdrożone w 2020r.

 • raport ZUS U5 – pełna historia osoby ubezpieczonej (omówienie założeń przygotowanego raportu oraz informacji jakie będzie zawierał)
 • raport ZUS U6 – informacja, czy agencje pracy tymczasowej nie zalegają z opłacaniem składek za pracowników
 • raport ZUS U7 – informacja, czy płatnik zgłasza pracowników do ubezpieczenia i nie zalega z opłacaniem za nich składek (omówienie działania raportu oraz informacji jakie zwiera)
 • KRUS – informacje o osobie ubezpieczonej
 • KAS/ MF – informacja o wysokości przychodu/ dochodu płatnika i czy nie zalega on z opłacaniem podatków
 • PIP i SG – informacje, czy reprezentanci pracodawcy nie byli karani za określone wykroczenia i przestępstwa związane m.in. z legalnością zatrudniania cudzoziemców, handlem ludźmi
 • UDSC - informacje dotyczące cudzoziemca RP dotyczące historii jego pobytu w Polsce, posiadanych wiz i innych dokument (omówienie prawidłowego sparametryzowania systemu dziedzinowego do prawidłowej komunikacji z UdSC). 

12. Komunikacja z ZUS poprzez PUE ZUS i EPUAP w 2020r.:

 • import eZLA z PUE ZUS do systemu dziedzinowego,
 • komunikacja z ZUS poprzez PUE ZUS – odbiór korespondencji
 • komunikacja z ZUS poprzez EPUAP – wysyłka korespondencji.

13. Wykorzystanie narzędzi pakietu MS OFFICE do weryfikacji danych statystycznych:

a) Import danych do programu MS Excel

b) Operacje na danych

c) Filtrowanie i sortowanie danych

 • Formatowanie komórek
 • Formatowanie warunkowe
 • Analiza i wyszukiwanie danych

d) Używanie formuł do przyspieszenia pracy i zmniejszenia liczby błędów

e) Porównywanie danych i wyszukiwanie niezgodności.


14. Kluczowe kwestie związane z dodawaniem do systemu danych o udzieleniu pomocy publicznej/pomocy de minimis (skrajne przypadki typu MOSiR, Dom Kultury). Zwrócenie uwagi na prawidłowe ustawienie parametrów przyznawania pomocy w celu późniejszego eksport danych do systemu SHRIMP.


15. Wykorzystanie  harmonogramu zadań w Administracji Lokalnej w celu automatyzacji procesów (m.in. zamykanie IPD – problem błędów, które uniemożliwiają automatyczne zamknięcie IPD u osoby nieaktywnej, wartość parametru komunikatu o zbiegu tytułu ubezpieczeń). Słowniki lokalne / centralne – jak poprawić jakość danych w systemie w kontekście monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Omówienie niektórych procesów awaryjnych i ich wpływ na pracę pracowników merytorycznych jak również kontrolę wprowadzanych danych do systemu dziedzinowego.


16. Raportowanie i selekcja kandydatów, m.in. do ofert pracy.

1) Omówienie podstawowych zasad tworzenia selekcji i raportów,

2) Jakość danych wprowadzonych do systemu i ich wpływ na wyniki selekcji,

3) Wykorzystanie selekcji i raportów złożonych do codziennej pracy oraz na indywidualne potrzeby powiatowych urzędów pracy, m. in.:

a) Danych do sprawozdania MPiPS-02 Załącznik 1.

b) Indywidualnych planów działania i potrzeb szkoleniowych

c) Powiązania ofert pracy z wnioskami i umowami,

d) Selekcji osób do oferty pracy,

e) Wyszukiwania danych dotyczących pracodawcy,

f)  Aktywnych form rynku pracy,

g) Selekcji na potrzeby poradnictwa zawodowego,

h) Działań realizowanych przez doradcę klienta


17. Tworzenie i modyfikowanie IPD.

a) Założenia, cele i zasady tworzenia IPD. Elementy składowe oraz odpowiednie wpisy podczas tworzenia IPD.

b) Prawidłowość wprowadzania danych w systemie dziedzinowym oraz łączenia wizyt, propozycji, porad, szkoleń z działaniami w ramach IPD,

c) Monitorowanie IPD, ocena przydatności udzielonej pomocy, kontrola realizacji.

d) Modyfikacja IPD.

e) Warunki zakończenia IPD.


18. Pytania i odpowiedzi oraz indywidualne konsultacje przy stanowiskowe - w wymiarze praktycznym. /o ile zamówiono dodatkowy II Wariant szkolenia/.
Informacje o szkoleniu:
Temat szkolenia: Ścieżka Klienta PUP od rejestracji do zatrudnienia oraz metodologia, sposoby i narzędzia badania efektywności programów, instrumentów i usług rynku pracy....
Data szkolenia: 2020-08-03
Miejsce szkolenia: - szkolenie realizowane w siedzibie PUP w całej Polsce
Czas trwania: 7 godzin + stosowne przerwy
Koszty uczestnictwa: I osoba Każda kolejna:
0 zł 0 zł
podane ceny zawierają 23% podatku VAT
DANE DO FAKTURY:
LISTA OSÓB uczestniczących w szkoleniu:
Lp. Imię Nazwisko Telefon Adres e-mail Cena
1 0 zł
+
-

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia faksem na numer /52/ 585 – 31 – 92 bądź pocztą elektroniczną na adres biuro@profesjonalista.net.pl
 2. Wymaga się dokonania opłaty za udział w szkoleniu /nie później niż na 2 dni/ robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Należność prosimy przekazać na konto: PKO BP S.A. 30 1020 5040 0000 6302 0097 8692. Dla stałych klientów istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
 3. W przypadku pisemnej rezygnacji ze szkolenia, jednak nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnikowi przysługuje zwrot całej wpłaconej kwoty. W przypadku późniejszej rezygnacji, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony kwotą w wysokości 50% ceny szkolenia. Po tym terminie wpłaty nie podlegają zwrotowi. Nieobecność zgłoszonego a nieodwołanego uczestnika na szkoleniu - nie zwalnia z obowiązku dokonania zapłaty za szkolenie.
 4. W przypadku odwołania szkolenia z winy FSK Profesjonalista koszty zostaną zwrócone w wysokości 100% niezwłocznie po powiadomieniu o odwołaniu spotkania. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia w przypadku: nie zebrania grupy i niedyspozycji wykładowcy.
Upoważniamy PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Wyrażam zgodę na umieszczenie danych w bazie firmy: PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa oraz na przetwarzanie ww. danych /na potrzeby naszej firmy/ zgodnie z ustawą z dnia 29.08. 1997 o ochronie danych osobowych.
Wyrażamy zgodę na przesyłanie ofert szkoleniowych przez PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa drogą mailową lub faksem.

Nasi klienci:
Politechnika Warszawska
W.KRUK
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
Arcelor Mittal
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
Mondi Packaging Paper
Akzo Nobel Coatings Sp.z o.o.
WYDAWNICTWO SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
Imperial Tobacco Polska S.A.
NORD PARTNER Sp. z o.o.
PZU Życie
Rödl & Partner
TORF CORPORATION
ROTO-FRANK
PKO Bank Polski S.A.
ESKK Sp.z.o.o.
WIRCOM Sp. z o.o.
SANPLAST S.A.
Lekkerland Polska S.A.
FIRST DATA POLSKA S.A.
OPEN FINANCE S.A.
PKP PLK S.A.
AGORA S.A.
PAZIM Spółka z o.o.
Kreis-Pack Spółka z o.o.
HAMA POLSKA Sp. z o.o.
W.KRUK S.A.
DOMAR S.A. WIELKOPOLSKA
GRUPA KOLASTYNA S.A.
Asseco Business Solutions S.A.
Superfos Poland Sp.z o.o.
HF Helvetia Furniture
REMONDIS Sp. z o.o.
Kodak Polska Sp. z o.o.
PTE WARTA S.A.
ROYAL STARMAN BRISTOL Sp. z o.o.
Vienna Insurance Group
Inteligo Financial Services S.A.
Instytut
CERI Sp. z o.o.
Stalprodukt S.A.
PGNiG
Solid Security Sp. z o.o.
PTE
Ambra Sp. z o.o.
IKB Leasing Polska Sp.z o.o.
TV PROMOTION DIRECT Sp. z o.o.
KOMPANIA PIWOWARSKA S.A.
The Lorenz Bahlsen Snack-World
STOCZNIA GDYNIA S.A.
Eurotel S.A.
GRAFPOL
SOLBET Sp. z o.o.
POLON ALFA
Emperia Holding S.A.
BELLONA S.A.
ŻAGIEL S.A.
CURYŁO - ASTERIX S.A.
NARODOWY STARY TEATR
OKNO-POL Sp. z o.o.
URSA Polska Sp. z o.o.
LOTOS Kolej Sp. z o.o.
Instytut Pamięci Narodowej
ZAKŁADY KABLOWE BITNER
DRUKARNIA PRASOWA S.A.
NIEDŹWIEDŹ - LOCK
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Urząd Miasta
KRONOPOL Sp. z o.o.
PARYS S.A.
Euro - Apteka Sp. z o.o.
Hortex Holding S.A.
Fabryka Samochodów Osobowych S.A.
Nestle Waters Polska S.A.
SWEDWOOD POLAND Sp. z o.o.
ZAKŁAD CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNY FARMAPOL SP. Z O.O.
PRYZMAT SP. Z O.O.
POLAR SPÓŁKA AKCYJNA
ORLEN PETRO ZACHÓD SP. Z O.O.
HaGe Polska Sp. z o.o.
Frosta Sp. z.o.o.
FABRYKA MEBLI
Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
GŁÓWNY URZĄD MIAR
Bakoma S.A.
Libella Sp.z o.o.
RICOH POLSKA Sp.z o.o.
CERSANIT IV Sp.z o.o.
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Lublinie
GRUPA ŻYWIEC Sp. z o.o.
Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
LUBFARM S.A.
Herbapol - Lublin S.A.
POLFA-LUBLIN S.A.
HERLITZ Spółka z o.o.
Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW
DROBIMEX S.A.
POL-DRÓG
Poczta Polska S.A.
Lafarge Cement S.A.
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.
VISTULA GROUP S.A.
Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.
Nordic Ocean Craft Sp. z o.o.
RAMIRENT S.A.
Oiler Sp. z o.o.
ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
DELFIA S.A.
Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Generali Finance Sp.z o.o.
Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa
PGNiG Oddzial Lublin
Totalizator Sportowy Sp.z o.o.
Cyfrowy Polsat S.A.
Wielkopolska SKOK
Urząd Lotnictwa Cywilnego
AZYMUT Sp. z o.o.
RADMOR S.A.
Hochland Polska Sp. zo.o.
Polomarket Sp. z o.o.
LOT S.A.
Compensa - Vienna Insurance Group
Poczta Polska
Powiatowy Urząd Pracy
altobrazek1

Męczą Cię pewne zagadnienia?

Męczą Cię pewne zagadnienia? Nie znajdujesz rozwiązania problemu, dostajesz sprzeczne informacje z właściwych urzędów, nie masz zaufania do podpowiedzi z Internetu? Skorzystaj z naszych szkoleń - dzięki uczestnictwu w nich - uzyskasz profesjonalną wiedzę oraz dostęp do bezpłatnych informacji i konsultacji, także po szkoleniu. Pamiętaj My zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji...

altobrazek2

Naszym atutem jest entuzjazm

W trakcie realizacji projektów szkoleniowych, zawsze na pierwszym miejscu stawiamy na skuteczność i profesjonalizm. Uczestnicząc w naszych szkoleniach osiągniecie Państwo maksymalną skuteczność i efektywność w podejmowanych działa- niach. To dzięki nam pozbędziecie się stresu podczas codziennej pracy!

altobrazek3

Nie czytamy przepisów...

lecz wyjaśniamy i przedstawiamy ich urzędową interpretację. Nie uciekamy od trudnych pytań, nie stosujemy wykładów akademickich, współpracuje- my wyłącznie z wysokiej klasy specjalistami-praktykami, na co dzień zawodowo zajmującymi się omawianymi dla Państwa zagadnieniami. Pamiętaj, to My podpowiemy jak postąpić w niestandardowych sytuacjach!

projekt i wykonanie: www.szarekomorki.com